นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

   "เมืองวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานครบถ้วน  สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"