นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    แบ่งเขตการปกครองเป็น  14  หมู่บ้าน  มีจำนวนครัวเรือน 1,879  ครัวเรือน  หมู่บ้านในตำบลระเริง  14  หมู่บ้าน  ได้แก่
  หมู่ที่  1  บ้านระเริง    
  หมู่ที่  2  บ้านคลองกี่
  หมู่ที่  3  บ้านคลองหินร่อง
  หมู่ที่  4  บ้านซับปลากั้ง
  หมู่ที่  5  บ้านคลองกุ่ม
  หมู่ที่  6  บ้านหนองไม้สัก
  หมู่ที่  7  บ้านไทรงาม
  หมู่ที่  8  บ้านโป่งตาลาด
  หมู่ที่  9  บ้านคลองสมบูรณ์
  หมู่ที่ 10  บ้านหนองกระจง
  หมู่ที่ 11  บ้านโป่งค่าง
  หมู่ที่ 12  บ้านคลองดินดำ
  หมู่ที่ 13  บ้านวังสับปะรด
  หมู่ที่ 14  บ้านวังขอน

 


         ประชากร ส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่น  โดยอพยพมาจากหลายอำเภอ  หลายจังหวัด  ทั้งภาคเหนือ  ภาคตะวันออก  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนั้นภาษาพูดและวัฒนธรรมประเพณีจึงมีความหลากหลาย 
        ตำบลระเริงมีประชากรทั้งสิ้น  5,857 คน แยกเป็น ชาย 2,976  คน หญิง 2,881 คน   มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 59.16  คน/ตารางกิโลเมตร


ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชน
     
ประชากรตำบลระเริงนับถือศาสนาพุทธร้อยละ  99    ในพื้นที่และในหมู่บ้านต่างๆ จะมีวัดซึ่งเป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวบ้าน  พร้อมทั้งเป็น        ศูนย์รวมทำกิจกรรมพบปะกันและร่วมงานประเพณี  ตามพุทธศาสนาและ    ความเชื่อของตน ในพื้นที่ตำบลระเริง  ส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นอพยพมาจาก  หลายจังหวัด หลายภูมิภาค  ฉะนั้นภาษาพูดและวัฒนธรรมประเพณีจึงมีหลากหลายและปฏิบัติตามความเชื่อถือที่หลากหลายตามความนับถือของ   ท้องถิ่นตน  ประเพณีที่สำคัญที่จัดสืบเนื่องกันมา และเป็นวัฒนธรรม  ประเพณี    ที่เหมือนกัน  ได้แก่  งานประเพณีทำบุญวันขึ้นปีใหม่  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันวิสาขาบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา  งานทำบุญ     ตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา  งานกฐิน  งานประเพณีสงกรานต์  วันลอยกระทง      
           ส่วนวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันตามท้องถิ่นเดิม ได้แก่ ประเพณี  บวชนาค ประเพณีแต่งงาน การทำบุญบ้าน

ด้านเศรษฐกิจ
   
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก เช่น     การปลูกพืชไร่  และพืชไร่ที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย และถั่วเขียว รองลงมาเป็นผลไม้  ได้แก่  ละมุด  มะม่วง  มะขามหวาน และน้อยหน่า  และการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โคเนื้อ  สุกร ไก่
           หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวก็จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปบางส่วนจะอพยพไปหางานทำในต่างจังหวัดในช่วงฤดูแล้ง