นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.17 KB
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.67 KB
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.31 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งขุดดิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.77 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งถมดิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.63 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.61 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.48 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.27 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.96 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.03 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.22 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.7 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.28 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.11 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.21 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.03 KB
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.44 KB