นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่/ชื่อหนังสือ
วันที่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ
แบบคำร้องต่าง ๆ
21 มิ.ย. 59 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอจดทะเบียนพาณิชย์ Adobe Acrobat Document
26 ก.พ. 59 แบบฟอร์มคำร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document
18 ส.ค. 58 แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง Adobe Acrobat Document
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
18 ธ.ค. 60 Adobe Acrobat Document
กฎกระทรวงการซ่อมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนส่งน้ํามัน พ.ศ. 2560
18 ธ.ค. 60 มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๘๓๔ แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน ๓ ฉบับ
กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐
18 ธ.ค. 60 มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๘๓๔ แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน ๓ ฉบับ
กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐
18 ธ.ค. 60 มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๘๓๔ แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน ๓ ฉบับ
รวมกฎหมายท้องถิ่น
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ของทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2543 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551( ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้าที่ท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท.2549 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551(ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2543 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 3) Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.(ฉบับที่ 2) 2544 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯ อปท.พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 Adobe Acrobat Document
20 ธ.ค. 60 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 Adobe Acrobat Document
คู่มือสำหรับประชาชน
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งถมดิน Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งขุดดิน Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 Word Document
12 มิ.ย. 61 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Word Document