นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดลอกคลอง บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 4 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
โครงการขุดลอกคลอง บ้านระเริง หมู่ที่ 1 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
โครงการขุดลอกคลอง บ้านวังสับปะรด หมู่ที่ 13 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
โครงการขุดลอกคลอง บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานขุดลอกคลองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
โครงการขุดลอกคลอง บ้านคลองกี่ หมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานขุดลอกคลองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
โครงการขุดลอกคลอง บ้านคลองกุ่ม หมู่ที่ 5 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานขุดลอกคลองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
โครงการขุดลอกคลอง บ้านหนองไม้สัก หมู่ที่ 6 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานขุดลอกคลองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
โครงการขุดลอกคลอง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานขุดลอกคลองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) ( (18 ก.ย. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินร่อง หมู่ที่ 3 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-2059 ( (17 ส.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 12 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-2059 ( (17 ส.ค. 61 | อ่าน 10 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-2059 ( (17 ส.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองกุ่ม หมู่ที่ 5 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-2059 ( (17 ส.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งค่าง หมู่ที่ 11 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-2059 ( (15 ส.ค. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-2059 ( (15 ส.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งตาลาด หมู่ที่ 8 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) ( (15 ส.ค. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองกี่ หมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) ( (15 ส.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระเริง หมู่ที่ ๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) ( (15 ส.ค. 61 | อ่าน 11 ครั้ง))
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านระเริง หมู่ที่ ๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) ( (14 ส.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
โครงราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(ตามแบบที่อบต.ระเริงกำหนด) ( (14 ส.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
โครงการจ้างซ่อมแซมคันขอบคลอง บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) ( (09 ส.ค. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))