นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
คณะผู้บริหาร

นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง

นายเต็ม จงจุลกลาง
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง

นายสมฆฤน อินทร
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง

นายประหยัด ฉัตรตะขบ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง