นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
สมาชิกสภา

นายเนียม อุ่นวิเชียร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง

นายสมหมาย เอี่ยมชู
รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง

นายโยธิน พฤกษพิทักษ์
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง