นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
สำนักปลัด

นายโยธิน พฤกษพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง

จ่าเอกสุรชาติ งากิ่ง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวมัธนา สารีบุตร
นักวิชาการเกษตร

นางสาวนุชนารถ เฮ้าจันทึก
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวนุชนารถ เฮ้าจันทึก
นักพัฒนาชุมชน รักษาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สิบเอก ดิเรก สายศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐนรินทร์ สะเถียรหิรัญ
บุคลากร

นางสาวปาริชาติ สังวงศ์
นิติกร

นายสมยศ ใช้คง
พนักงานขับรถ

นางสาวรัตนาภรณ์ พฤกษพิทักษ์
พนักงานจ้าง

นางสาวสมประสงค์ สมานกลาง
พนักงานจ้าง

นางสาวน้ำอ้อย ศิริทัย
พนักงานจ้าง