นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
สำนักปลัด

นายโยธิน พฤกษพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวมัธนา สารีบุตร
นักวิชาการเกษตร

นางสาวนุชนารถ เฮ้าจันทึก
นักพัฒนาชุมชน

นายผดุงเกียรติ เทียบกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สิบเอกดิเรก สายศรี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฐนรินทร์ สะเถียรหิรัญ
บุคลากร

นางสาวปาริชาติ สังวงศ์
นิติกร

นายสมยศ ใช้คง
พนักงานขับรถ

นางสาวรัตนาภรณ์ พฤกษพิทักษ์
พนักงานจ้าง

นางสาวสมประสงค์ สมานกลาง
พนักงานจ้าง

นางสาวน้ำอ้อย ศิริทัย
พนักงานจ้าง