นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
สำนักปลัด

นายโยธิน พฤกษพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวมัธนา สารีบุตร
นักวิชาการเกษตร

นางสาวณัฐนรินทร์ สะเถียรหิรัญ
บุคลากร

นางสาวนุชนารถ เฮ้าจันทึก
นักพัฒนาชุมชน

สิบเอกดิเรก สายศรี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปาริชาติ สังวงศ์
นิติกร

นายผดุงเกียรติ เทียบกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสมยศ ใช้คง
พนักงานขับรถ

นางสาวรัตนาภรณ์ พฤกษพิทักษ์
พนักงานจ้าง

นางสาวสมประสงค์ สมานกลาง
พนักงานจ้าง

นางสาวน้ำอ้อย ศิริทัย
พนักงานจ้าง