นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
ส่วนการคลัง

นายโยธิน พฤกษพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิจิตร์ภรณ์ สุขจิตร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายศักดา อันทสิน
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ

นางปิยะดา ขยายวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปิยะนันท์ วันสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี