นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
ส่วนโยธา

นายบุญชิต อรรถโยโค
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอภิชาติ ลาดกระโทก
นายช่างโยธา

นางสาวสุพัฒนี เพียงตน
พนักงานจ้าง

นางสาวนุชรี เนื่องพระแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอภิเดช สมบูรณ์ทรัพย์
พนักงานจ้าง

นายธรรมนูญ โลสันเทียะ
พนักงานจ้าง