นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกัณส์ปวี วิชาผา
นักบริหารการศึกษา

นางสุมาลี พาบุตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางปิยฎา ธนูศร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางรัตนา กุมปรุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก